wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Wielkie Oczy wielkieoczy.info.pl
Referat Finansów > Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych strona główna 


KARTA USŁUGI:
Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych.

Kogo dotyczy:
- Podatnik, który posiada zaległość podatkową,
- Płatnik,
- Inkasent,
- Spadkobierca podatnika lub płatnika,
- Osoby trzecie.

Czas realizacji:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia podstępowania.

Cel usługi:
Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych.

Wymagane dokumenty:
Podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej składa wniosek o odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy, karta informacyjna z opieki społecznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym, inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną) oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.
Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do wniosku informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.
Podmioty oraz os. fizyczne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do wniosku informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie..

Opłaty:
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Wielkie Oczy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Łucja Węgierak
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: podatki@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Łucja Węgierak | Data wprowadzenia: 2020-02-25 15:02:09 | Data modyfikacji: 2020-02-26 10:53:47.
Data wprowadzenia: 2020-02-25 15:02:09
Data modyfikacji: 2020-02-26 10:53:47
Autor: Łucja Węgierak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielkieoczy.bip.gmina.pl