wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Wielkie Oczy wielkieoczy.info.pl
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej > Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi strona główna 

 

KARTA USŁUGI:
Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomosci na których nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Czas realizacji:
Do 30 dni.

Cel usługi:
Umożliwienie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:
Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy:
1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Michał Sroczyński
tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: msroczynski@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Michał Sroczyński | Data wprowadzenia: 2020-06-24 08:44:03 | Data modyfikacji: 2020-06-24 10:41:52.
Data wprowadzenia: 2020-06-24 08:44:03
Data modyfikacji: 2020-06-24 10:41:52
Autor: Michał Sroczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielkieoczy.bip.gmina.pl