Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu Gminy
Wielkie Oczy w zakresie prawidłowości
gospodarowania środkami publicznymi za 2019 r.

Sprawozdanie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2021-06-29 08:03:53.
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dn. 17 września 2020
r. z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
Gminy Wielkie Oczy

Wystąpienia pokontrolne...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-09-30 23:51:09.
Analiza organizacyjno-finansowa placówek
oświatowych w Gminie Wielkie Oczy (luty 2020 r.)

Analiza...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-07-06 23:36:28.
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dn. 18.07.2016 r. z
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy
Wielkie Oczy

Wystąpienia pokontrolne...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:10:45.
Wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej
Wojewody Podkarpackiego z dn. 10.01.2014 r. dot.
prawidłowości i terminowości pobierania
dochodó, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Wystąpienia pokontrolne...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:59:06 | Data modyfikacji: 2016-09-01 13:00:11.
Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dn.
27.11.2013 r. w sprawie celowości i zgodności z
prawem gospodarowania środkami publicznymi

Wyniki kontroli...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:51:08.
Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:51:08
Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch