RODO w UG Wielkie Oczy
RODO w UG Wielkie Oczy
 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 i 14 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy jest Gmina Wielkie Oczy, reprezentowana przez Wójta Gminy Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Wielkie Oczy możliwy jest pod adresem e-mail: odo@wielkieoczy.info.pl.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
  • instytucje publiczne oraz klienci w administracji, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzenia sprawy z zakresu administracji publicznej oraz przechowywane po ostatecznym i prawomocnym zakończeniu oraz w okresie wykonywania umowy i po okresie jej wykonania zgodnie z ustawowym okresem wynikającym z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji określonych celów. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie brak możliwości realizacji określonych zadań.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-06-05 20:00:29 | Data modyfikacji: 2018-06-05 20:01:00.
Data wprowadzenia: 2018-06-05 20:00:29
Data modyfikacji: 2018-06-05 20:01:00
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl