Referat finansów

Stanowisko ds. wymiaru podatków

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • Ewidencja wysłąnych upomnień
 • Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, leśnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. planowania przestrennego i inwestycji

 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr zabytków nieruchomych

Stanowisko ds. leśnictwa

 • Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Rejestr wydanych kart organizacyjno-mobilizacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności

 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr kopert dowodowych
 • Rejestr mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy
 • Stały rejestr wyborców
 • Rejestr wyborców wpisanych na własny wniosek
 • Rejestr wydanych zaświadczeń meldunkowych
 • Rejestr dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Rejestr poborowych i przedpoborowych
 • Ewidencja ludności
 • Księgi stanu cywilnego

Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych i obsługi rady

 • Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 • Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i informatyki

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2012-11-22 11:36:26 | Data modyfikacji: 2012-11-23 10:54:06.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej  .  Rejestr instytucji kultury . 
Data wprowadzenia: 2012-11-22 11:36:26
Data modyfikacji: 2012-11-23 10:54:06
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch