Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wielkie Oczy, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 12 czerwca 2012 r.
 3. Zgodnie z § 14 ust. księgi rejestrowe dla każdej z instytucji kultury założono poprzez przeniesienie treści aktualnych wpisów zawartych w księgach rejestrowych prowadzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Nazwa rejestru Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr prowadzi Sekretarz Gminy
pok. nr 1, tel.: 16 631 01 26
Sposób udostępniania
 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

  Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Wielkie Oczy...

  Księga rejestrowa - Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach...

  Księga rejestrowa - Centrum Kultury w Wielkich Oczach...

   

  Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:26:32 | Data modyfikacji: 2012-11-19 12:49:31.
  Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:26:32
  Data modyfikacji: 2012-11-19 12:49:31
  Autor: Agnieszka Kaźnica
  Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch