Sekretarz Gminy
  • pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę - zgodnie z art. 4 pkt 3 i art. 5 pkt 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Zadania, kompetencje

Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
art. 5
1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".
2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.
 
Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
art. 33
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2012-11-21 11:38:29 | Data modyfikacji: 2012-11-21 11:55:57.
Data wprowadzenia: 2012-11-21 11:38:29
Data modyfikacji: 2012-11-21 11:55:57
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch