KARTA USŁUGI:
Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego).

Kogo dotyczy:
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Czas realizacji:
Do uzgodnienia (osobiście lub telefonicznie).

Cel usługi:
Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
2. Do wglądu - dowody osobiste spadkodawcy i świadków.
Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków, których udział zapewnia spadkodawca. Świadkiem nie może być osoba, która:
- nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
- jest niewidoma, głucha, niema,
- nie umie czytać i pisać,
- nie włada językiem polskim,
- skazana prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania,
- jest spokrewniona w pierwszym stopniu i drugim stopniu ze spadkodawcą, dla której w testamencie przewidziane są jakieś korzyści.

Opłaty:
22 zł - za sporządzenie testamentu allograficznego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Sekretarz Gminy
Zbigniew Pałczyński
tel.: 16 631 01 26
e-mail: sekretarz@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)...

Klauzula informacyjna...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2020-01-11 20:27:42 | Data modyfikacji: 2020-01-24 13:46:57.

Zobacz:
 Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego) . 
Data wprowadzenia: 2020-01-11 20:27:42
Data modyfikacji: 2020-01-24 13:46:57
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch