KARTA USŁUGI:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy.

Czas realizacji:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzja odmowna - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Cel usługi:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej..

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
3. Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę podstawową, określoną w pkt 3 lit. a, b, c.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej (w trzech równych ratach) - w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn. zm.).
4. Akty prawa miejscowego.

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Krzysztof Bołotiuch
tel.: 16 631 01 13 wew. 18
e-mail: kbolotiuch@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-08-26 09:10:05 | Data modyfikacji: 2020-08-26 09:13:10.

Zobacz:
 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) .  Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych .  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 
Data wprowadzenia: 2020-08-26 09:10:05
Data modyfikacji: 2020-08-26 09:13:10
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch