KARTA USŁUGI:
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie, zmiany wizerunku twarzy, zniszczenia, uszkodzenia, utraty, braku warstwy elektronicznej, kradzieży tożsamości lub upływu terminu ważności dowodu (po 10 latach), po raz pierwszy i dla osoby małoletniej.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne. Dokumenty należy składać i odbierać osobiście. Posiadacz dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie winien wystąpić o jego wymianę. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Czas realizacji:
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Cel usługi:
Wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).

Opłaty:
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Genowefa Strojna
tel.: 16 631 01 93 wew. 19
e-mail: usc@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Urząd Gminy Wielkie Oczy, Ewidencja Ludności (pok. nr 8)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Genowefa Strojna | Data wprowadzenia: 2020-08-21 11:06:44 | Data modyfikacji: 2020-08-21 13:29:05.

Zobacz:
 Udostępnienie danych z RDO .  Wydanie dowodu osobistego .  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy .  Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego . 
Data wprowadzenia: 2020-08-21 11:06:44
Data modyfikacji: 2020-08-21 13:29:05
Autor: Genowefa Strojna
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch