KARTA USŁUGI:
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego.

Kogo dotyczy:
Obywateli.

Czas realizacji:
Niezwłocznie.

Cel usługi:
Złożenie zawiadomienia o utracie dowodu osobistego.
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – w dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 m-ce.
Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.

Wymagane dokumenty:
Brak.

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Genowefa Strojna
tel.: 16 631 01 93 wew. 19
e-mail: usc@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Urząd Gminy Wielkie Oczy, Ewidencja Ludności (pok. nr 8)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Genowefa Strojna | Data wprowadzenia: 2020-08-21 11:32:03 | Data modyfikacji: 2020-08-21 13:30:02.

Zobacz:
 Udostępnienie danych z RDO .  Wydanie dowodu osobistego .  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy .  Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego . 
Data wprowadzenia: 2020-08-21 11:32:03
Data modyfikacji: 2020-08-21 13:30:02
Autor: Genowefa Strojna
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch