KARTA USŁUGI:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Kogo dotyczy:
Dane udostępniane są osobom fizycznym oraz podmiotom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny lub faktyczny.

Czas realizacji:
Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Cel usługi:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:
1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) - 17 zł.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do właściwego miejscowo Wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Genowefa Strojna
tel.: 16 631 01 93 wew. 19
e-mail: usc@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Urząd Gminy Wielkie Oczy, Ewidencja Ludności (pok. nr 8)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Genowefa Strojna | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:03:52 | Data modyfikacji: 2020-08-21 14:48:34.

Zobacz:
 Udostępnienie danych z RDO .  Wydanie dowodu osobistego .  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy .  Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego . 
Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:03:52
Data modyfikacji: 2020-08-21 14:48:34
Autor: Genowefa Strojna
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch