KARTA USŁUGI:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy.

Kogo dotyczy:
Osoba dokonująca zameldowania – osobiście.

Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Czas realizacji:
Niezwłocznie.

Cel usługi:
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego", zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego, potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania oraz do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2484).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Genowefa Strojna
tel.: 16 631 01 93 wew. 19
e-mail: usc@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Urząd Gminy Wielkie Oczy, Ewidencja Ludności (pok. nr 8)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Genowefa Strojna | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:14:45 | Data modyfikacji: 2020-08-24 12:59:05.

Zobacz:
 Udostępnienie danych z RDO .  Wydanie dowodu osobistego .  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy .  Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego . 
Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:14:45
Data modyfikacji: 2020-08-24 12:59:05
Autor: Genowefa Strojna
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch