Obwieszczenia Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.12.2014 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
2014-12-19 23:50:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
2014-12-12 08:14:22
  ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok"
2014-10-17 23:20:17
  ...więcej

Konsultacje w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok"
2014-09-23 22:09:34
Wójt Gminy Wielkie Oczy zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarząd  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok
2014-03-04 10:05:55
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2014-02-27 09:59:00
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku
2014-02-27 09:44:27
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej z zakresu kultury fizycznej i sportu
2014-02-06 10:04:07
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku
2014-01-29 17:54:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9