Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielkie Oczy na lata 2018 – 2023
2018-06-04 23:46:41
Wójt Gminy Wielkie Oczy zaprasza mieszkańców i interesariuszy Gminy Wielkie Oczy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielkie Oczy na lata 2018 – 2023. Ogłoszenie   ...więcej

Informacja z dn. 16.05.2018 r. dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów.
2018-05-25 12:38:12
  ...więcej

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 10.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy na okres 3 lat.
2018-05-08 08:57:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2018 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2018-02-02 22:13:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2018 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2018-02-02 22:09:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach z dn. 31.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w ramach projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy
2018-02-01 14:53:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6