Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 sierpnia 2018 r.
2018-12-02 18:12:31
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/41/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Gminie Wielkie Oczy" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
2018-10-24 11:16:58
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/40/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wielkie Oczy do Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2015-2020 i utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Łukawiec
2018-10-24 11:15:03
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/39/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2018-10-24 11:00:59
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/38/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Wielkie Oczy publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2018-10-24 10:55:27
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/37/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-10-24 10:51:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6