Protokół Nr III/2018 z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019-06-19 09:43:37
  ...więcej

Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielkie Oczy
2019-02-11 18:48:47
  ...więcej

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019-02-11 18:45:48
  ...więcej

Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019-02-11 18:40:19
  ...więcej

Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019-02-11 18:38:22
  ...więcej

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Wielkie Oczy do Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
2019-02-11 18:36:25
  ...więcej

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Wielkie Oczy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
2019-02-11 18:34:47
  ...więcej

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl
2019-02-11 18:30:01
  ...więcej

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
2019-02-11 18:27:49
  ...więcej

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2019-02-11 18:25:57
  ...więcej

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019-02-11 18:23:04
  ...więcej

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2019-02-11 18:21:40
  ...więcej

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2019-02-11 18:16:23
  ...więcej

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2019-02-11 18:15:47
  ...więcej

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2019-02-07 11:36:43
  ...więcej

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019-02-07 11:34:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16