KARTA USŁUGI:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości.

Czas realizacji:
Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.
Termin załatwienia: do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Cel usługi:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjnowysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków.
3. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez właściwego Starostę.
5. Aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy właściwego Urzędu (np. na poczcie, przelewem bankowym) i kasie Urzędu z dopiskiem: opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o sprzeciwie przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielkie Oczy w terminie 14 do dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Michał Sroczyński
tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: msroczynski@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Zgłoszenie do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Michał Sroczyński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:26:18 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:56:00.

Zobacz:
 Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji .  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .  Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego .  Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) .  Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:26:18
Data modyfikacji: 2020-03-26 08:56:00
Autor: Michał Sroczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch