KARTA USŁUGI:
Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne.

Czas realizacji:
Zgodnie z trybem postępowania określonym w przepisach KPA, na podstawie art. 35 – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35, organ powiadomi stronę ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy (art. 36 KPA).

Cel usługi:
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
Kopia mapy zasadniczej powinna obejmować swym zasięgiem obszar co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszy jednak niż 50 metrów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, póz.1588)).
3. Koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.
4. Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki objętej planowaną inwestycją.
5. Wykaz podmiotów ewidencyjnych wraz z wykazem działek ewidencyjnych dla działek bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją.
6. Kopia mapy ewidencyjnej gruntów obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
7. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydaniu decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).
8. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) dostarczyć DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) w wysokości 107 zł. - warunki zabudowy (budynki mieszkalne zwolnione z opłaty skarbowej).
10. Oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnika wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17,00 zł.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.
2. Sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
3. Pozostałe inwestycje - opłata skarbowa od decyzji - 107 zł.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, póz.1588).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Krzysztof Żywiak
tel.: 16 631 01 92 wew. 22
e-mail: kzywiak@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o wydanie decyzji.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:03:09 | Data modyfikacji: 2020-06-24 08:30:53.

Zobacz:
 Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji .  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .  Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego .  Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) .  Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:03:09
Data modyfikacji: 2020-06-24 08:30:53
Autor: Krzysztof Żywiak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch