Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 1 sierpnia 2012 r.
2012-10-15 09:32:44
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/26/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-09-18 11:26:16
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/25/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.08.2012 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
2012-09-18 11:19:05
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/24/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.08.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielkie Oczy do realizacji w latach 2012 – 2014 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt. Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne
2012-09-18 11:07:13
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/23/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.08.2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wielkie Oczy w charakterze Partnera do projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2012-09-18 11:01:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5