Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 9 października 2012 r.
2012-12-04 13:44:05
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/35/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wielkie Oczy na lata 2010-2014
2012-10-16 11:15:57
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/34/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Wielkie Oczy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012-10-16 11:14:23
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/33/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielkie Oczy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2012-10-16 11:12:41
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/32/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy
2012-10-16 11:10:18
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/31/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-10-16 11:08:53
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/30/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2012-10-16 11:07:45
  ...więcej

Uchwała Nr XIX/29/2012 Rady Gminy z dn. 09.10.2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu "Aktywne Miejscowości Gminy Wielkie Oczy"
2012-10-16 11:05:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8