KARTA USŁUGI:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kogo dotyczy:
1. Producent rolny (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
2. Posiadacz zależny - gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Czas realizacji:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego w drodze decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do końca kwietnia ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do końca lutego),
- od dnia 1 października do końca października ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia).

Cel usługi:
Otrzymanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (do pobrania).
2. Oryginały faktur VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
4. Oświadczenie o gruntach rolnych.
5. Poświadczenie dzierżawy (kopia umowy) – jeżeli producent rolny dzierżawi grunty rolne.

Opłaty:
Brak

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wielkie Oczy w terminie 14 do dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Łucja Węgierak
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: podatki@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Klauzula informacyjna...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Łucja Węgierak | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:04:52 | Data modyfikacji: 2020-01-24 13:41:33.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:04:52
Data modyfikacji: 2020-01-24 13:41:33
Autor: Łucja Węgierak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch