KARTA USŁUGI:
Informacja w sprawie podatku rolnego, korekta informacji w sprawie podatku rolnego, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - osoby fizyczne.

Kogo dotyczy:
Osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji:
Informację należy złożyć do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Terminy wydania decyzji: 1 miesiąc.

Cel usługi:
Pobranie formularza informacji w sprawie podatku rolnego i jego złożenie, złożenie informacji jest konieczne do ustalenia wysokości podatku.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz informacji w sprawie podatku rolnego.

Opłaty:
Brak opłat za złożenie informacji.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
3. Akty prawa miejscowego.

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Anna Maciejska
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: amaciejska@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

IR-1(1) - Informacja o gruntach.

ZIR-1(1) - Załącznik do informacji o gruntach.

ZIR-2(1) - Załącznik do informacji o gruntach.

ZIR-3(1) - Załącznik do informacji o gruntach.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Maciejska | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:28:06 | Data modyfikacji: 2020-06-26 10:20:02.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:28:06
Data modyfikacji: 2020-06-26 10:20:02
Autor: Anna Maciejska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch