KARTA USŁUGI:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych, potwierdzającym stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej – osoby fizyczne i osoby prawne.

Kogo dotyczy:
Osób fizycznych i prawnych.

Czas realizacji:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Cel usługi:
1. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości.
3. Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o zaległościach podatkowych.

Opłaty:
Zaświadczenie o niezaleganiu /stwierdzające stan zaległości - opłata skarbowa 21 zł.

Tryb odwoławczy:
W terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielkie Oczy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Łucja Węgierak
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: podatki@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającegostan zaległości.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Łucja Węgierak | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:13:27 | Data modyfikacji: 2020-02-26 10:54:40.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:13:27
Data modyfikacji: 2020-02-26 10:54:40
Autor: Łucja Węgierak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch