KARTA USŁUGI:
Określenie wysokości podatku od środków transportowych.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Czas realizacji:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia podstępowania.

Cel usługi:
Określenie wysokości podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1).
2. Załącznik do deklaracji DT-1.
3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
4. Akty prawa miejscowego.

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Krystyna Sopel
tel.: 16 631 01 17 wew. 13
e-mail: ksopel@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych.

DT-1/A - Załacznik do deklaracja na podatek od środków transportowych.

Klauzula informacyjna (art. 13).

Klauzula informacyjna (art. 14).

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krystyna Sopel | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:56:05 | Data modyfikacji: 2020-07-14 09:26:57.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:56:05
Data modyfikacji: 2020-07-14 09:26:57
Autor: Krystyna Sopel
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch