KARTA USŁUGI:
Deklaracja na podatek rolny, korekta deklaracji na podatek rolny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

Kogo dotyczy:
Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Czas realizacji:
Deklarację należy złożyć do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Cel usługi:
Usługa umożliwia pobranie formularza deklaracji na podatek rolny DR-1.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym, względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Dokumenty potwierdzające stan faktyczny, np.:
- kserokopia aktu notarialnego,
- wypis z rejestru gruntów,
- kserokopia lub oryginał umowy dzierżawy,
- postanowienie sądu o nabyciu spadku,
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:
1. Złożenie deklaracji - jest wolne od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
3. Akty prawa miejscowego.
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Anna Maciejska
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: amaciejska@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

DR-1(1) - Deklaracja na podatek rolny.

ZDR-1(1) - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.

ZDR-2(1) - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Maciejska | Data wprowadzenia: 2020-06-26 08:33:21 | Data modyfikacji: 2020-06-30 12:46:07.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-06-26 08:33:21
Data modyfikacji: 2020-06-30 12:46:07
Autor: Anna Maciejska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch