KARTA USŁUGI:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - osoby fizyczne.

Kogo dotyczy:
Osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji:
Informację należy złożyć do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Terminy wydania decyzji: 1 miesiąc.

Cel usługi:
Pobranie formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości i jego złożenie, złożenie informacji jest konieczne do ustalenia wysokości podatku.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające stan faktyczny.

Opłaty:
Brak opłat za złożenie informacji.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
3. Akty prawa miejscowego.

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Anna Maciejska
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: amaciejska@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

IN-1(1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

ZIN-1(1) - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

ZIN-2(1) - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

ZIN-3(1) - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Maciejska | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:05:33.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:05:33
Autor: Anna Maciejska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch