KARTA USŁUGI:
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czas realizacji:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Cel usługi:
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu użytków rolnych lub gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych.
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wielkie Oczy w terminie 7 dni do dnia wydania postanowienia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Anna Maciejska
tel.: 16 631 01 17 wew. 17
e-mail: amaciejska@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Maciejska | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:59:11 | Data modyfikacji: 2020-03-26 10:06:10.

Zobacz:
 Deklaracja na podatek leśny .  Deklaracja na podatek rolny .  Informacja w sprawie podatku leśnego .  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .  Informacja w sprawie podatku rolnego .  Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych .  Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Określenie wysokości podatku od środków transportowych .  Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej .  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych .  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego .  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:59:11
Data modyfikacji: 2020-03-26 10:06:10
Autor: Anna Maciejska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch